ALGEMENE VOORWAARDEN TEN THE EXPORT NETWORK BV                                   

 

Artikel 1 DEFINITIES                                            

 

  1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts)persoon die de opdracht verstrekt. 

 

  1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan TEN the export network BV.

 

  1. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en     opdrachtnemer tot het verrichten van diensten of het leveren van producten. 

 

  1. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs            elektronische weg. 

 

1.5    Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID              

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en mondelinge toezeggingen van opdrachtnemer zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen. 

 

2.2 De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

2.3 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 

 

Artikel 3 OFFERTES            

 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend ook al is in het aanbod een termijn voor aanvaarding gesteld. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

  

3.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot levering van de in de offerte begrepen diensten en /of producten tegen een overeenkomend gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten. 

 

Artikel 4 OVEREENKOMST            

 

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtnemer aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd, of het door de opdrachtnemer of opdrachtgever opgemaakte contract door de opdrachtgever is ondertekend en is ontvangen door de opdrachtnemer. De bevestiging of het contract wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

 

4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

 

Artikel 5 UITVOERING OPDRACHT            

 

5.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 

 

5.2 Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat, maar zal zich naar beste vermogen inspannen opdat het beoogde resultaat wordt bereikt. 

 

5.3 Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan indien dit naar het oordeel van de opdrachtnemer een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. De opdrachtnemer zal nimmer verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden van ingeschakelde derden.

 

5.4 Opdrachtgever is gehouden aan alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen aan opdrachtnemer. 

 

5.5 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

5.6 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

 

5.7 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, onvolledige of onjuiste informatie aan opdrachtnemer verstrekt of heeft verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en is opdrachtgever aansprakelijk voor alle  hieruit voortvloeiende schade onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de hieruit voortvloeiende extra kosten en op betaling van facturen van tot dan toe verrichte werkzaamheden conform de overeenkomst.  

 

5.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door opdrachtgever verstrekte informatie.

 

5.9 Indien opdrachtnemer op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie werkzaamheden verricht zal opdrachtgever kosteloos voor de door opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen. 

 

5.10 Opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten op door haar in het kader van de opdracht ontwikkelde concepten, procedures, werkwijze e.d.

 

Artikel 6 TARIEF            

 

6.1 Alle tarieven (vast dan wel variabel) zijn weergegeven in Euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele reis-, verblijf- en overige extra kosten, tenzij anders vermeld. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht tenzij internationale regelgeving hiervan afwijkt en derhalve gevolgd moet worden. 

 

6.2 Bij opdrachten die een continu karakter hebben, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht conform weergegeven in de overeenkomst. 

 

6.3 Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van tot stand komen van de overeenkomst en levering significatie prijswijzigingen hebben voorgedaan. 

 

6.4 Opdrachtgever is verplicht om de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoedingen. Hieronder kunnen tevens de kosten  in verband met ingeschakelde derden vallen, nadat hiertoe goedkeuring is verleend door de opdrachtgever. 

 

Artikel 7 BETALING            

 

7.1 Betaling door opdrachtgever dient zonder enige schuldvergelijking te geschieden in Euro’s, middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk op de factuur anders is vermeld.

  

7.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. 

 

 

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – in verzuim en rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%. 

 

7.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaald gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 500,= per vordering bedragen.

 

7.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld betalingszekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm (waaronder (gedeeltelijke) vooruitbetaling). Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade. Tevens is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

 

7.6 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij opdrachtnemer te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

7.7 Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder hem bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.

 

7.8 Opdrachtnemer heeft het recht het nakomen van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 8 GEHEIMHOUDING            

 

8.1 “Vertrouwelijke Informatie” is alle informatie, kennis en gegevens betreffende de commerciële, administratieve, financiële, prijs, technische of operationele afspraken, al dan niet met betrekking tot producten, productieprocessen en ingrediënten, recepten, ondernemingsplannen, uitvindingen, methodes, ontwerpen alsmede alle andere informatie met betrekking tot beide partijen, en van hun dochtermaatschappijen, zakenpartners of zustermaatschappijen welke, van vertrouwelijke aard zijn, ongeacht de wijze waarop deze informatie is vastgelegd of gecommuniceerd.  Vertrouwelijke Informatie zijn ook rapporten, analyses, memo’s, notities of enige andere stukken opgesteld door de partij die de Vertrouwe-

 

lijke Informatie ontvangt (of in haar naam ten behoeve van deze partij door derden is opgesteld), die Vertrouwelijke Informatie bevatten, weergeven of daarop gebaseerd zijn.

 

8.2 De door de ene partij aan de andere partij te verstrekken Vertrouwelijke Informatie, direct ofwel via hun vertegenwoordigers en/of adviseurs of op andere wijze, mondeling dan wel schriftelijk, zullen beide partijen strikt vertrouwelijk behandelen. 

 

8.3 De bovengenoemde beperkingen en verplichtingen zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie:

 1. a) die reeds bekend is (zonder dat er sprake is van enige inbreuk/wanprestatie door een derde) bij de partij aan wie deze ter beschikking wordt gesteld; of
 2. b) die in de openbaarheid is of komt op een andere manier dan als gevolg van een inbreuk op de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst; of
 3. c) waarvan de informatie verschaffende partij uitdrukkelijk verklaart dat de informatie niet valt onder de verplichting tot geheimhouding onder deze overeenkomst.

 

8.4 Beide partijen zijn niet gehouden tot geheimhouding onder deze overeenkomst van bepaalde Vertrouwelijke Informatie indien en voor zover zij tot openbaarmaking daarvan gedwongen zijn of worden zulks krachtens wet, regelgeving of een gerechtelijk bevel. 

 

8.5 Het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten deel uitmakend van de Vertrouwelijke Informatie zijn en blijven eigendom van de partij die de Vertrouwelijke Informatie ter beschikking heeft gesteld. 

 

8.6 Beide partijen zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 

 

Artikel 9 TERMIJNEN            

 

9.1 De overeengekomen levertijd vangt aan zodra er een overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4.1. Indien opdrachtgever gehouden is een overeengekomen betalingszekerheid te stellen (zoals een (gedeeltelijke) vooruitbetaling) of voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de levertijd niet eerder in dan nadat de betalingszekerheid gesteld is, respectievelijk de informatie en/of materialen volledig ter beschikking zijn gesteld.

 

9.2 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Opdrachtnemer is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door de opdrachtgever, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en de opdrachtnemer hieraan geen gevolg heeft gegeven.  Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De opdrachtgever heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. 

 

Artikel 10 OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING            

 

10.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de (betalings) verplichtingen die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

 

10.2 De gevolgen van opschorting, opzegging en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

10.3 Opschorting, opzegging en /of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

 

10.4 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich brengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. 

 

10.5 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtsbijstand van opdrachtnemer daaronder begrepen die opdrachtnemer moet maken ten gevolge en van de niet, niet tijdige of niet correcte nakoming door opdrachtgever, voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID            

 

11.1 De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen. 

 

11.2 Indien de opdrachtgever (mede) op basis van door opdrachtnemer verstrekte producten en/of verrichte diensten bepaalde beslissingen neemt, kan opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen of de resultaten daarvan. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

 

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

 

11.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook voor schade, is beperkt tot het bedrag van de door de opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor de dienst of product, tenzij en voor zover opdrachtnemer opzet of grove schuld te verwijten is.

 

11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele vorderingen van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

 

11.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsuitsluiting wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsuitsluiting hebben.

 

Artikel 12 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN            

 

12.1 Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever en opdrachtnemer op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal de overeenkomst dienovereenkomstig worden aangepast of zal een nieuwe overeenkomst worden opgesteld en afgesloten. 

 

12.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, zal opdrachtnemer daartoe het initiatief nemen.

 

12.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever daarvan tevoren over informeren. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

 

12.4     Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd, worden kosten voor overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 13 OVERMACHT            

 

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van (personeel van) opdrachtnemer of ingeschakelde derde(n) of een tekortkoming van leveranciers van opdrachtnemer wordt daaronder inbegrepen.

 

13.2 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd is als gevolg van overmacht.

 

13.3 In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuzen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

 

13.4 Als de overeenkomst door opdrachtnemer reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, is opdrachtnemer gerechtigd om hetgeen reeds is nagekomen, separaat te factureren.

 

Artikel 14 OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN            

 

14.1 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd zijn rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

 

14.2 In de situatie dat de (relevante activiteit(en)) van de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 14.1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming. 

 

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER            

 

15.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en uitgebracht offertes alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 Alle geschillen die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen die door de bevoegde rechter te Utrecht (Nederland) worden beslecht, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtnemer om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.  Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door een of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is het Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Utrecht. 

 

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.